CÔNG TY TNHH N.E.T.S.Y.S VIỆT NAM
• Tên Dự Án : Cung cấp hệ thống máy chủ, thiết bị hạ tầng, HT Camera, HT Datacenter … Bộ Quốc phòng.
• Khách Hàng :Công ty TNHH tin học Hồng Cơ - Bộ quốc phòng

 

 

 

Được đăng vào

Viết bình luận