Data Center was one of the top concerns of enterprises with the aim to exploit maximum role of IT and create competitive power of enterprises. Data Center allows enterprises to optimize the supply chain (supply chain), deployed e-commerce, connecting the important work processes, implementation of synthesis, statistics, analysis, reporting and process automation, help businesses reduce costs, time and make timely decisions.

Data Center gives enterprises the benefits of risk prevention, system availability, consistency and cost minimization. Besides, investing in Data Center, enterprises should pay attention to the problem of power supply, cooling system, security system and fire protection system.

 

Trung tâm dữ liệu là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp với mục đích khai thác tối đa vai trò của hệ thống CNTT và tạo sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trung tâm dữ liệu cho phép các doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình hoạt động, triển khai thương mại điện tử, kết nối các quy trình, thực hiện tổng hợp, báo cáo, thống kê, phân tích, và tự động hóa, giúp các doanh nghiệp giảm chi phí, thời gian và đưa ra quyết định kịp thời.

Trung tâm dữ liệu giúp cho doanh nghiệp: phòng ngừa rủi ro, hoạt động có hệ thống, nhất quán và giảm thiểu chi phí. Bên cạnh đó, đầu tư vào Trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp nên chú ý đến vấn đề cấp điện, hệ thống làm mát, hệ thống an ninh và hệ thống phòng cháy chữa cháy

Được đăng vào

Viết bình luận