System web portal is designed to integrate and built with architectural models ensure the openness, flexibility, ease of use and to facilitate the development and upgrade the system later. Some basic features of the portal are: The ability to personalize, integrate various types of information, publishing information, user administration.

 

The benefits that the solution offers:

- Low investment cost for system, fast return on investment

- Working between branches, plants are coordinated better.

- Friendly interface, easy to use, can be changed quickly.

 

Hệ thống cổng thông tin điện tử tích hợp được thiết kế và xây dựng với mô hình mở, linh hoạt, dễ sử dụng và thuận lợi cho phát triển cũng như nâng cấp hệ thống sau này.

Một số tính năng cơ bản của portal là:

- Khả năng cá nhân hóa, tích hợp nhiều loại thông tin, xuất bản thông tin, quản trị người dung.

 

Các lợi ích mà giải pháp mang lại:

- Chi phí đầu tư sở hữu hệ thống thấp, hoàn vốn đầu tư nhanh

- Công việc giữa các chi nhánh, nhà máy được phối hợp tốt hơn trong một hệ thống chặt chẽ, thống nhất.

 

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, thao tác nhanh chóng và có thể thay đổi được.

Được đăng vào

Viết bình luận