Cùng với các giải pháp ứng dụng chuyên sâu, Netcorp cung cấp dịch vụ Tư vấn giải pháp, chiến lược CNTT cho các khách hàng là các  doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức nhằm hỗ trợ khách hàng xây dựng được một hệ thống CNTT mang tính tổng thể và thống nhất, đáp ứng toàn diện các nhu cầu quản lý của tổ chức, doanh nghiệp …

Các chuyên gia của Netcorp sẽ giúp khách hàng xác định chi tiết yêu cầu cho hệ thống, từ đó đưa ra các phương án tổng thể xây dựng hệ thống  tối ưu:

- Tư vấn xây dựng hạ tầng CNTT( Data center, Lan, Wan).

- Tư vấn các giải pháp về hội nghị truyền hình.

- Tư vấn về các phần mềm doanh nghiệp (ERP)…

Find Us On FaceBook