Voice services over IP platform is known since the 2000s in Vietnam but was not widely used because of the complexity of the device configuration as well as the required large investments.

But in recent years, Voice over IP (VoIP) is considered to be the trend in Vietnam, enterprises increasingly applied VoIP in business especially for:

Audio Conferencing

video Conferencing

 

Dịch vụ thoại trên nền tảng IP được biết đến tại Việt Nam từ những năm 2000 nhưng không được ứng dụng rộng rãi do sự phức tạp của việc cấu hình thiết bị cũng như yêu cầu về thiết bị cần đầu tư lớn.

Nhưng vào thời điểm gần đây, Voice over IP (VoIP) được coi là xu thế tại Việt Nam, Các doanh nghiệp ngày càng áp dụng nhiều VoIP vào doanh nghiệp của mình đặc biết đối với:

Audio Conferencing

Video Conferencing
Được đăng vào

Viết bình luận