Contact Center

 

How to support customer well is the issue makes end-users get attention, A product can be sold at higher prices than the similar products on the market due to be provided with better services.

NetSys offers two solutions for contact center with two major labels Avaya and Cisco Systems. With these solutions, enterprises can be assured of a 24/7 connection with its customers. 

 

Làm thế nào để hỗ trợ khách hàng tốt nhất cũng là vấn đề khiến doanh nghiệp phải lưu tâm.

Một sản phẩm có thể được bán với giá cao hơn so với các sản phẩm tương tự trên thị trường nếu được cung cấp kèm theo các dịch vụ tốt hơn.

 

NetSys cung cấp giải pháp cho Contact Center giúp cho doanh nghiệp có thể yên tâm kết nối ổn định 24/7 với khách hàng của mình.

Video conference

 

NetSys provides Video Conference solution. The benefits that Video Conference brings to customers include:

  • Reduces travel costs
  • Increases productivity
  • Saves time
  • Share presentations, data and media
  • Delivers a tangible return on investment

NetSys cung cấp giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến. Những lợi ích mà hội nghị truyền hình trực tuyến mang đến cho khách hang gồm có:

- Giảm chi phí đi lại

- Tăng năng suất

- Tiết kiệm thời gian

- Chia sẻ các bài thuyết trình, dữ liệu và các phương tiện truyền thông

                                                           - Mang lại lợi nhuận hữu hình về đầu tư

 

Camera

For most businesses: banking, finance, platform, storage,.., the demand for surveillance cameras is really necessary. Surveillance camera is to help enterprises solve the problem of management as well as security.

Currently, Netsys provide two kinds of camera system:

1. IP Camera System

2. Analog Camera System

 

We provide camera manufacturers:

1. Axis Communication

2. ACTi

3. COP Security

With its broad product range, to meet the full requirements of the business.

 

Đối với các lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là: ngân hàng, tài chính, nhà ga, nhà kho thì nhu cầu về camera giám sát là thực sự cần thiết. Camera giám sát giúp doanh nghiệp giải quyết được các bài toán về quản lý cũng như đảm bảo an ninh cho doanh nghiệp.

Hiện tại N.E.T.S.Y.S Việt Nam cung cấp 2 hệ thống camera:

1. Hệ thống camera IP

2. Hệ thống camera Analog

 

Với dải sản phẩm rộng, chúng tôi luôn đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của quý doanh nghiệp.

Networking

 

The company offers solution, design and deploy a LAN/WAN for customers of all sizes based on modern technologies, in accordance with the conditions and environment in Vietnam

- LAN solution.

When building LAN solution for enterprises, we always offer customers a solution to suit the size, meeting the needs of customer. The solution is based on open standards, so the administrating and upgrading later are very easy.

- WAN solution.

To facilitate the management, saving costs for people to operate the network in large-scale enterprises, we provide WAN connectivity solution for all branches together based on the advanced transmission technology.

 

Công ty cung cấp các giải pháp, thiết kế và triển khai hệ thống mạng LAN/WAN cho khách hàng với mọi quy mô dựa trên cơ sở các công nghệ hiện đại, phù hợp với điều kiện và môi trường Việt Nam.

Giải pháp mạng LAN

Khi xây dựng giải pháp mạng LAN cho các doanh nghiệp, chúng tôi luôn đưa khách hàng giải pháp phù hợp với quy mô, phục vụ đúng nhu cầu của khách hàng. Giải pháp được thiết kế dựa vào các chuẩn mở, do đó công tác quản trị và nâng cấp sau này rất thuận lợi.

Giải pháp mạng WAN

 

Để thuận lợi cho công tác quản lý, tiết kiệm chi phí về con người vận hành hệ thống mạng cho doanh nghiệp quy mô lớn, chúng tôi cung cấp các giải pháp kết nối WAN tất cả các chi nhánh với nhau dựa vào các công nghệ truyền dẫn tiên tiến.

Được đăng vào

Viết bình luận