The company offers solution, design and deploy a LAN/WAN for customers of all sizes based on modern technologies, in accordance with the conditions and environment in Vietnam

- LAN solution.

When building LAN solution for enterprises, we always offer customers a solution to suit the size, meeting the needs of customer. The solution is based on open standards, so the administrating and upgrading later are very easy.

- WAN solution.

To facilitate the management, saving costs for people to operate the network in large-scale enterprises, we provide WAN connectivity solution for all branches together based on the advanced transmission technology.

 

Công ty cung cấp các giải pháp, thiết kế và triển khai hệ thống mạng LAN/WAN cho khách hàng với mọi quy mô dựa trên cơ sở các công nghệ hiện đại, phù hợp với điều kiện và môi trường Việt Nam.

Giải pháp mạng LAN

Khi xây dựng giải pháp mạng LAN cho các doanh nghiệp, chúng tôi luôn đưa khách hàng giải pháp phù hợp với quy mô, phục vụ đúng nhu cầu của khách hàng. Giải pháp được thiết kế dựa vào các chuẩn mở, do đó công tác quản trị và nâng cấp sau này rất thuận lợi.

Giải pháp mạng WAN

 

Để thuận lợi cho công tác quản lý, tiết kiệm chi phí về con người vận hành hệ thống mạng cho doanh nghiệp quy mô lớn, chúng tôi cung cấp các giải pháp kết nối WAN tất cả các chi nhánh với nhau dựa vào các công nghệ truyền dẫn tiên tiến.

Được đăng vào

Viết bình luận