Server, Network and Storage are considered as backbone infrastructure for an enterprise. Investing in Server and Storage is to generate long-term stability for business when the information technology - digitized data is becoming ever more common.

Server provides the environment for businesses to develop applications and contains the essential applications on which their business to minimize the investment cost of each machine and copyright, help easily manage the access and use company resources.

Server, Network và Storage được coi là hạ tầng cốt lõi đối với một doanh nghiệp. Đầu tư vào Server và Storage giống như một bài toán tạo ra sự ổn định lâu dài cho doanh nghiệp khi công nghệ thông tin - số hóa các dữ liệu ngày càng trở lên phổ biến dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ.

Server cung cấp cho các doanh nghiệp môi trường để phát triển các ứng dụng và chứa các ứng dụng thiết yếu của mình trên đó nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư bản quyền đến từng máy và dễ dàng quản lý sự truy cập, sử dụng tài nguyên của công ty.

 

 
Được đăng vào

Viết bình luận